Verein Ombudsstelle für Alters- und Spitexfragen Graubünden

Servetsch da mediaziun grischunais da las instituziuns da spitex,d‘attempads e da persunas cun impediments

La finamira e l’incumbensa dal servetsch da mediaziun è da gidar a chattar a moda nunbirocratica ina soluziun che vegn acceptada da las partidas cumpigliadas. En situaziuns da conflict intermediescha, pacifitgescha e cusseglia il servetsch da mediaziun!